Kystsikring

31-10-2023


Til medlemmerne af GF-Fjordparken, Hyllingeriis


Hyllingeriis, 27. oktober 2023


Kære medlemmer


Sommeren er gået på hæld, og på trods af det skiftende danske vejr har I forhåbentlig alle haft en
dejlig sommer.


I bestyrelsen har vi holdt aktivitetsniveauet med fælles arrangement med sang og morgenmad pinsesøndag,

Skt. Hans aften med GF Hyllingeriis og to arbejdsdage. Arbejdsdagen i foråret faldt bort på
grund af generalforsamlingen. Til gengæld var der hele to af slagsen i efteråret. Tak til alle som
mødte frem. Det er altid hyggeligt at møde nye og gamle medlemmer af foreningen og arbejdet er
med til at holde vedligeholdelsesudgiften nede.


Arbejdsdagene er bl.a. brugt til at vedligeholde bålpladsen ved flagstangen, hvor der er etableret en
grill, som er til fri afbenyttelse. Husk at rydde op efter brug.


Skt. Hans aftenarrangementet måtte på grund af tørke gennemføres uden bål, men blev alligevel en
smuk og hyggelig aften for de fremmødte. Og her blot en reminder om, at Skt. Hans-bålet er noget
særligt og tidsbegrænset. Der må IKKE lægges yderligere på bålet eller i øvrigt lægges affald i
Natura2000 området eller for den sags skyld på fællesarealerne i foreningen.


OG så kommer vi til det. Det er i år 10 år siden, at mange beboere i vores grundejerforening
oplevede konsekvenserne af Stormen Bodil med uønsket vand i mange boliger. Der har gennem
årene været arbejdet i mange retninger for at sikre en kystbeskyttelse. De sidste år, med
Frederikssund Kommune i projektlederrollen, mere målrettet. Der blev afholdt et orienteringsmøde
for omfattede borgere den 25. maj 2023. Kommunalbestyrelsen i Frederikssund Kommune har den
25. oktober 2023 vedtaget projektet. Der er nu en klagefrist på 4 uger. Meget snart derefter vil
næste skridt være, at der skal etableres et digelag, og at projektet herefter skal sendes i udbud.
Kommunen indkalder til møde om stiftelse af digelaget. Vi krydser nu fingre for, at byggeriet kan
afsluttes i 2024, og at dette års storm-sæson ikke igen vil ramme vores område alvorligt. Vi
opdaterer løbende på foreningens hjemmeside, hvor vi linker til kommunens hjemmeside, som også
indeholder grundig information. Se mere på kommunens hjemmeside under Kystbeskyttelse i
Hyllingeriis.


Efter (den reviderede) plan for projektet vil der indenfor de kommende måneder blive afholdt
ekspropriationsforretninger (rådighedsindskrænkning) i forhold til de direkte berørte grundejere.
Efter revision af linjeføringen for diget, vil det berøre jordbesidderne nord for GF Fjordparken og
en del af de grundejere, som ligger ud til Roskilde Fjord.


Det andet store projekt har været asfalteringen af de sidste veje i udstykningen. Det har været på
programmet de sidste 3 år og har været drøftet på flere generalforsamlinger. Der har fra flere
beboere været påpeget nogle mangler, men vi håber, at det efter en god dialog er lykkedes at få
vejene gjort brugbare igen.


Husk at vedligeholde hæk/beplantning ud mod veje og stier. Ellers bliver det vanskeligt for
græsteamet at slå græs og i det hele taget for alle at passere, når man går tur. Vi har samtidig fokus
på, at nogle af foreningens medlemmer udvider deres grunde med arealer tilhørende foreningen,
altså os alle sammen. Det dur ikke.


Og så en opfordring fra vandværket:


”Hyllingeriis vandværk vil meget gerne bede om alle medlemmers mailadresser, som kan bruges i
tilfælde af pludselig opståede problemer, fx akut lukning eller forurening. Vi har foreløbig kun
registreret ca. 50 mailadr., så hvis du ikke har oplyst den endnu, så gå ind på vandværkets
hjemmeside. Her er direkte adgang til at registrere din mailadresse:


https://hyllingeriisvand.dk/


Med venlig hilsen
Merete Rubow Mortensen
Kasserer i Hyllingeriis vandværk


Afslutningsvis en stor tak til alle foreningens frivillige, som gør et stort arbejde med at
vedligeholde de grønne områder. Tak også til medlemmerne for at bidrage til det generelt gode
indtryk, når man færdes i området og på fællesarealerne. Tak til alle jer, som deltager konstruktivt i
livet i foreningen, taler med hinanden og kommer med forslag til løsninger. Det er sådan, at man
kan få tingene til at lykkes.


Følg med på foreningens hjemmeside www.gf-fjordparken.dk, hvor seneste nyt findes. På
hjemmesiden er det muligt at skrive til bestyrelsen på en særlig kontaktformular (under fanen
”bestyrelse”). I kan også sende en mail til bestyrelsen@gf-fjordparken.dk.


På bestyrelsens vegne
Hanne Rahbæk
(GF-Fjordparken Formand)25-01-2023


Vi har fået andel i kystbeskyttelsespuljen: 2,1 millioner kr. Læs artikel her01-06-2022


Læs referatet fra grundejermødet om kystsikring i Hyllingeriis den 19. maj i Frederikssund: www.frederikssund.dk/hyllingeriisdige11-04-2022

Orienteringsmøde den 19. maj


Informationsmøde om kystbeskyttelsesprojektet bliver den 19. maj 2022. Indkaldelse kommer i e-boks. Mødet afholdes i Frederikssund og tidspunktet bliver ca. kl. 17-19.16-11-2021


Orienteringsmødet er udsat til maj


Frederikssund Kommune arbejder fortsat sammen med Niras på det endelige projekt, hvor det p.t. navnlig er adgangsvejen til rensningsanlægget, som giver udfordringer. Kommunen har tilkendegivet, at orienteringsmødet vil blive udskudt til maj, hvor der vil komme nærmere information.


Husk at I kan holde Jer opdateret på Kommunens hjemmeside her: Hyllingeriis - Frederikssund Kommune20-08-2021
Bestyrelsen har tidligere orienteret om, at Frederikssund Kommune vil indkalde til et generelt orienteringsmøde medio august.

Men det har vist sig nødvendigt at foretage yderligere boreprøver, inden man kan lægge sig fast på et endeligt forslag. Disse boreprøver foretages i uge 33 og 34.

Der arbejdes derudover med forskellige overvejelser om afslutningen op mod rensningsanlægget. Kommunen har i den forbindelse drøftelser med Novafos og lodsejerne omkring vejen.

31-05-2021


Nyt om Kystbeskyttelse


Som tidligere oplyst, har Frederikssund Kommune overtaget projektstyringen i forhold til etablering af kystbeskyttelse. Kommunen har antaget Niras som rådgiver.

Kommunen indkalder medio juni til møde med de direkte berørte medlemmer, hvilket vil sige medlemmer med grunde ud til fjorden og medlemmer med grunde i den nordlige del af udstykningen. Der vil i august måned blive indkaldt til et møde, hvor alle foreningens medlemmer vil blive indbudt. Efter planen skal der ligge et færdigt projekt til myndighedsgodkendelse til september.


Læs også hvad Frederikssund Kommune skriver :Hyllingeriis - Frederikssund Kommune


08-12-2020Frederikssund Kommune har lavet en foreløbig gennemgang af foreningens reviderede ansøgning af 11. september 2020 om Kystbeskyttelse. Kommunen har fortsat en række bemærkninger til projektet, herunder spørgsmål om den tekniske udformning, prisen på projektet og den væsentlighedsvurdering, som skal foretages i forhold til Natura2000 området. Kystbeskyttelsesgruppen har haft et møde med kommunen for at undersøge den bedste måde at holde fremdrift i projektet. Efter drøftelse i bestyrelsen har bestyrelsen besluttet at bede kommunen om at overtage projektstyringen. Det vil efter vores vurdering bedst muligt sikre den detaljeringsgrad i projektet, som kommunen har brug for for at kunne tage stilling. Vi vender tilbage, så snart vi får en tilbagemelding fra kommunen. Denne nye udvikling betyder samtidig, at der i starten af det nye år, vil blive udarbejdet en ny tidsplan.

 

Bestyrelsen har i lyset af denne udvikling rettet henvendelse til kommunen med henblik på, at watertubes ved fremtidig stormvarsel bliver udlagt, så en større del af foreningen bliver beskyttet mod høj vandstand.

05-10-2020


Den reviderede ansøgning kan læses herunder. Vi regner med at vi kan holde et møde med kommunen efter efterårsferien, med henblik på det videre forløb.

07-05-2020Dagens gode nyhed:


Plan- og Miljøudvalget i Frederikssund Kommune har den 5. maj 2020 besluttet at fremme vores digeprojekt som et fælleskommunalt projekt. Det betyder, at sagen bringes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen senere på måneden. Bestyrelsen arbejder fortsat videre med nogle tekniske udfordringer, som skal på plads inden en endelig ansøgning, ligesom der skal udarbejdes udkast til vedtægter for et digelav og en fordelingsnøgle.

 

Når ansøgningen ligger færdig, vil vi forsøge os med beboer-møder i mindre grupper, så alle på corona-venlig vis kan få lejlighed til høre nærmere, stille spørgsmål og komme med eventuelle bemærkninger.


Referatet fra mødet i Plan og Miljø udvalget er offentliggjort. Følg linket her under:


https://www.frederikssund.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/plan--og-miljoeudvalget/2020-05-05/referat
 

16-07-2020


Beboermøder 20. juni 2020 i GF Fjordparken fra kl. 10 – 15:

 

På grund af corona-situationen blev der i løbet af dagen afholdt 5 møder. På alle møder deltog foreningens rådgiver  Henrik Lynghus og formand Hanne Rahbæk. Der var i alt 51 parceller repræsenteret under møderne, ligesom der efterfølgende har været kontakt til enkelte medlemmer om særlige spørgsmål.

 

Alle beboere var positive omkring projektet. Der var ingen, der var i mod den løsning, som blev skitseret med en blanding af spuns og dige.

 

I nord foretrækker beboerne, at stien laves på ydersiden af en spuns og uden jordopfyldning, sådan at der ikke bliver indbliksgener fra gående færdsel.

 

Der var en udtalt holdning om, at der i al væsentlighed er én prioritet – at få etableret en kystbeskyttelse. Der var overvejende stemning for, at kystbeskyttelsen ikke skal søges udvidet til at omfatte andre end GF Fjordparken, hvis en sådan udvidelse vil påvirke tidshorisonten for gennemførelsen af projektet.


Læs også hvad Frederikssund Kommune skriver :


https://www.frederikssund.dk/Borger/Natur-og-trafik/Kystbeskyttelse/Digeprojekter/hyllingeriis

28/10-2019

Nyt fra seneste bestyrelsesmøde den 10. oktober 2019 kl. 18.00


På seneste bestyrelsesmøde, var kystbeskyttelse af vores område, endnu engang det vigtigste punkt på dagsordenen. Vi drøftede den lange sagsbehandlingstid af vores ansøgning, og hvad vi som bestyrelse kan gøre aktivt for at fremme processen. Vi besluttede endnu engang at rykke kommunen for fremdrift i sagen. Det brev formanden har skrevet til kommunen, kan læses herunder, samt notat fra Henrik Lynghus, som vedhæftes brevet:8/8-2019

 

Bestyrelsen havde en forventning om, at vi henover sommeren ville få vores digeprojekt behandlet hos Frederikssund Kommune, sådan at vi kunne få indhentet tilbud på udførelsen med det formål at afholde generalforsamling og få projektet iværksat i løbet af efteråret. Sådan kommer det desværre ikke til at gå.

 

Kommunen har meddelt, at man tidligst ultimo august kan give besked på, hvornår vores ansøgning vil blive behandlet.

 

Vi har derfor skrevet til kommunen som vedhæftet herunder, og håber, at ansøgningen i al fald bliver behandlet i det tidlige efterår.

 

Bestyrelsen vil på førstkommende møde medio august 2019 drøfte, om vi kan gøre yderligere for sagens fremme og vender tilbage, så snart vi ved noget mere.


Formand Hanne Rahbæk

19/6-2019


Efter drøftelse med kommunen er der foretaget ændringer og justeringer i den oprindelige ansøgning om kystbeskyttelse. Den endelige ansøgning, hvoraf de væsentligste bilag kan ses her under, er indgivet til kommunen den 28. maj 2019. Vi melder ud, så snart vi har nyt fra kommunen.


Bestyrelsen

21/3-2019Hovedansøgningen ligger klar herunder til interesserede læsere. Bestyrelsen understreger, at der kan ske mange ændringer i digets linjeføring og udformning både under myndighedsbehandlingen og ved indhentelse af tilbud fra entreprenører, samt at der kan støde flere ansøgninger til i forløbet.

Der bliver indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, når vi har et konkret forslag, som medlemmerne kan tage stilling til, også med kendskab til økonomi m.v. Spørgsmål eller kommentarer til ansøgningen besvares på bestyrelsen@gf-fjordparken.dk og IKKE på Facebook.


God fornøjelse

Bestyrelsen


8/3-2019


I samarbejde med foreningens rådgiver Henrik Lynghus, har vi nu udformet og afsendt de ansøgninger, som er nødvendige for at kunne realisere et dige.

 

Det er foreløbig afklaret med kommunen, at der skal indgives følgende ansøgninger: Tilladelse til vandløbsregulering, VVM-screening, Konsekvens- og væsentlighedsvurdering i forhold til Natura2000 m.v., Landzonetilladelse, Ansøgning om dispensation fra Kystbeskyttelseslinjen, Dispensation for afstand til vandforsyning og Undersøgelse om kulturminder. Der er dialog med kommunen om eventuel anden myndighedsbehandling, som skal foretages, og der kan komme flere ansøgninger til i forløbet.

 

Projektet tager udgangspunkt i den linjeføring, som er foreslået af Niras med enkelte ændringer (se Niras projekt her). Det er i forbindelse med gennemgangen konstateret, at der ikke på jord ejet af foreningen, er plads til etablering af dige i nord. Projektet beskrives derfor i ansøgningen med en spunsvæg, som til en højde af 0,7 m dækkes med jord, med mulighed for beplantning, for at diget skal falde mest naturligt ind i omgivelserne. Selve udformningen af digerne, og de øvrige sikringsanlæg, kan blive ændret efter krav fra kommunen i forbindelse med myndighedsbehandling, eller efter oplæg fra entreprenør i forbindelse med indhentning af tilbud.

 

Det endelige projekt med oplysning om pris m.v. vil blive forelagt på en generalforsamling, hvor foreningens medlemmer vil skulle tage stilling til gennemførelsen af projektet.


/Hanne Rahbæk


Formand GF-Fjordparken

13/1-2019

 

For tredje gang i år, er der varsling om forhøjet vandstand i Roskilde Fjord. Frederikssund Kommune har denne gang lavet et depot med sandsække ved nr. 127-129. Vi opfordrer til, at man holder sig orienteret på Frederikssund Kommunes hjemmeside her.

 

Varsling om forhøjet vandstand kan findes på DMI's hjemmeside: https://www.dmi.dk/hav/maalinger/vandstand/

 

Her kan interesserede læse Frederikssund Kommunes indsatsplan ved forhøjet vandstand: Indsatsplan

 

 

Bestyrelsen

1/1-2019

 

Bestyrelsen ønsker alle et godt nytår, og her på årets første dag, er vinterens første truende storm på vej. Der kan være risiko for forhøjet vandstand, så vi opfordrer til, at man holder sig orienteret på Frederikssund Kommunes hjemmeside her.

 

Varsling om forhøjet vandstand kan findes på DMI's hjemmeside: https://www.dmi.dk/hav/maalinger/vandstand/

 

Her kan interesserede læse Frederikssund Kommunes indsatsplan ved forhøjet vandstand: Indsatsplan

 

 

Bestyrelsen